Rekrutacja 2017/2018

Studia są kierowane do:

Studia zostały skonstruowane tak, aby odpowiadać na zapotrzebowanie zarówno pracowników działów marketingu, jak i samorządów oraz organizacji pozarządowych, którzy chcieliby skuteczniej docierać do swoich odbiorców.

  • liderów projektów, kierowników działów, dyrektorów departamentów, którzy prowadzą lub mają prowadzić projekty, gdzie ważna jest innowacja, lub chcą zmieniać kulturę swojej organizacji;
  • doświadczenie m.in 2 lata, branże dowolne (biznes, instytucje publiczne, edukacja)

Koszt:

5000 zł płacony jednorazowo lub w czterech ratach, terminy płatności podamy w październiku (koszt studiów zatem to tylko 500 zł miesięcznie!).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe muszą się zarejestrować na stronie studiów podyplomowych UKSW.

https://podyplomowe.uksw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=WF-P-SKL&kategoria=

Składają także następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na studia (wzór znajduje się na stronie rejestracji – link powyżej)

b) życiorys (w formie, jaką kandydat uzna za stosowną)

c) 3 zdjęcia

d) odpis dyplomu (Sekretariat przechowuje kopie, lecz przy składaniu należy okazać oryginały)

e) zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (będzie podpisywane w ramach umowy, już po zakwalifikowaniu kandydata)

f) adres do korespondencji

Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych. Będzie ona doręczona niezwłocznie kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji.

Terminy: UWAGA: przedłużona rekrutacja!!!

Rekrutacja trwa od 1 czerwca do 30 września 2017 roku. Ostateczną decyzję o przyjęciu na studia podejmiemy na początku października, natomiast wcześniej można uzyskać informację zwrotną o szansach na zakwalifikowanie się. Studia rozpoczniemy w październiku 2017 roku.

Wymagania stawiane kandydatom

Studia podyplomowe są przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów II stopnia).

Limit przyjęć

Planujemy przyjąć maksymalnie 25 osób.

Leave a Reply